Ugdymas

Mokykla vykdo formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo ugdymo programas.

Mokyklos ugdymo struktūra:  
Formalųjį švietimą papildantis pradinis muzikinis ugdymas – 4 metų trukmės (I–IV klasės);
Formalųjį švietimą papildantis pradinis šokio, dailės, teatro ugdymas – 3 metų trukmės (I–III  klasės);
Formalųjį švietimą papildantis pagrindinis muzikinis ugdymas –4 metų trukmės (V–VIII klasės);
Formalųjį švietimą papildantis pagrindinis šokio, dailės, teatro ugdymas – 4 metų (IV–VII klasės).
Neformalusis ugdymas:
Ankstyvasis muzikinis ugdymas – nuo 1 iki 3 metų trukmės, atsižvelgiant į mokinio amžių;
Mėgėjų muzikinis ugdymas – atsižvelgiant į mokinio pageidavimą;
Išplėstinis muzikinis ugdymas – nuo 1 iki 4-5 metų trukmės, baigus formalųjį švietimą papildantį pradinį ir pagrindinį meninio ugdymo kursą ir pageidaujant tęsti meninį tikslinį ugdymą;
Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulis – ypatingų gabumų muzikos srityse turintys mokiniai, mokytojui rekomenduojant ir tėvų prašymu.

Baigusiems formalųjį švietimą papildančio pradinio ir pagrindinio ugdymo programas ir išlaikiusiems baigiamuosius egzaminus  mokiniams išduodami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatyto pavyzdžio Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai.

Nebaigusiems bazinio kurso, lankiusiems mėgėjų, išplėstinio ir studijinio ugdymo programą, moksleiviams išduodamos meno mokyklos pažymos apie išklausytą kursą.

Mokslo metai pradedami rugsėjo 1 d., baigiami gegužės 31 d.
Mokslo metai dalinami į pusmečius, numatomos mokinių rudens, šv. Kalėdų, šv. Velykų atostogos.
Pagrindinė meninio ugdymo forma – pamoka (individuali ir grupėse).